วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 1

1. การจัดแสดงหมายถึงอะไร
2. นิทรรศการหมายถึงอะไร
3. การจัดแสดงกับนิทรรศการมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
4. การจัดแสดงมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
5. นิทรรศการมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
6. นิทรรศการมีความสำคัญอย่างไร
7. ในการจัดนิทรรศการโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์อย่างไร
8. นิทรรศการมีคุณค่าอย่างไร
9. ผู้จัดนิทรรศการควรมีคุณสมบัติอย่างไร
10. การจำแนกประเภทของนิทรรศการควรพิจารณาจากเกณฑ์ใด

ไม่มีความคิดเห็น: