วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 1

1. การจัดแสดงหมายถึงอะไร
2. นิทรรศการหมายถึงอะไร
3. การจัดแสดงกับนิทรรศการมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
4. การจัดแสดงมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
5. นิทรรศการมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
6. นิทรรศการมีความสำคัญอย่างไร
7. ในการจัดนิทรรศการโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์อย่างไร
8. นิทรรศการมีคุณค่าอย่างไร
9. ผู้จัดนิทรรศการควรมีคุณสมบัติอย่างไร
10. การจำแนกประเภทของนิทรรศการควรพิจารณาจากเกณฑ์ใด

บทที่ 2

นิทรรศการต่อไปนี้มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
1. จุลนิทัศน์
2. มหกรรม
3. นิทรรศการเพื่อการศึกษา
4. นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
5. นิทรรศการเพื่อการค้า
6. นิทรรศการถาวร
7. นิทรรศการชั่วคราว
8. นิทรรศการเคลื่อนที่
9. นิทรรศการในอาคาร
10. นิทรรศการกลางแจ้ง

บทที่ 3

1. ปัจจัยภายนอกที่มีบทบาทในการกระตุ้นการรับรู้ได้แก่อะไร
2. ปัจจัยที่เร้าความสนใจจากภายในได้แก่อะไร
3. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของความใกล้ชิดมาประยุกต์ใช้อย่างไร
4. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของความคล้ายคลึงมาประยุกต์ใช้อย่างไร
5. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของความต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้อย่างไร
6. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของการประสานมาประยุกต์ใช้อย่างไร
7. บลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็นกี่ด้าน อะไรบ้าง
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ชมนิทรรศการได้แก่อะไรบ้าง
9. นิทรรศการที่เหมาะสมสำหรับวัยเด็กตอนต้นควรประกอบด้วยกิจกรรมใด
10. นิทรรศการที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นควรประกอบด้วยกิจกรรมใด

บทที่ 4

1. การออกแบบหมายถึงอะไร
2. การออกแบบมีคุณค่าอย่างไร
3. การออกแบบนิทรรศการมีวัตถุประสงค์อย่างไร
4. การออกแบบมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
5. องค์ประกอบศิลป์ที่ใช้หลักในการออกแบบประกอบด้วยอะไร
6. การเน้นในงานนิทรรศการมีวิธีการอย่างไร
7. ความสมดุลแบบสมมาตรต่างกับแบบอสมมาตรอย่างไร
8. ความเป็นเอกภาพหมายถึงอะไร
9. ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพได้แก่อะไร
10. การจัดนิทรรศการให้มีความกลมกลืนด้านความคิดทำได้อย่างไร

บทที่ 5

1. ขั้นตอนสำคัญในการจัดนิทรรศการประกอบด้วยอะไร
2. คำถามพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการวางแผนทั่วไปได้แก่อะไร
3. การวางแผนโดยยึดหลักการบริหาร 4 M’s ได้แก่อะไร
4. ในขั้นวางแผนจัดนิทรรศการควรคำนึงถึงเรื่องใด
5. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการควรประกอบด้วยฝ่ายใด
6. ขั้นปฏิบัติการผลิตสื่อและการติดตั้งในการจัดนิทรรศการควรทำอย่างไร
7. ในขั้นนำเสนอหรือการจัดแสดงควรประกอบด้วยกิจกรรมใด
8. การประเมินผลการจัดนิทรรศการควรดำเนินการอย่างไร
9. แนวทางการจัดนิทรรศการที่ดีประกอบด้วยอะไร
10. ความล้มเหลวของการจัดนิทรรศการเกิดจากสาเหตุใด

บทที่ 6

1. แผ่นป้ายในการจัดนิทรรศการหมายถึงอะไร มีประโยชน์อย่างไร
2. วัสดุที่นิยมใช้ทำแผ่นป้ายในนิทรรศการได้แก่อะไร
3. รูปแบบของแผ่นป้ายแต่ละแบบมีจุดเด่นหรือข้อดีอย่างไร
4. แผงป้ายตั้งแสดงมีลักษณะอย่างไร ควรใช้ในโอกาสใด
5. ป้ายผืนธงมีลักษณะอย่างไรควรใช้ในบริเวณใด
6. การจัดป้ายนิเทศมีหลักการอย่างไร
7. การจัดป้ายนิเทศที่ดีมีเทคนิคการจัดอย่างไร
8. การกำหนดบริเวณว่างในนิทรรศการมีข้อควรคำนึงอย่างไร
9. การกำหนดบริเวณว่างในเชิงจิตวิทยาในนิทรรศการมีหลักสำคัญอย่างไร
10. การจัดทางเดินชมนิทรรศการอย่างอิสระมีแนวทางการจัดอย่างไร

บทที่ 7

1. สื่อหมายถึงอะไร
2. สื่อวัสดุหมายถึงอะไร ตัวอย่างสื่อวัสดุที่นำมาใช้ในงานนิทรรศการได้แก่อะไร
3. สื่ออุปกรณ์หมายถึงอะไร ตัวอย่างสื่อวัสดุที่นำมาใช้ในงานนิทรรศการได้แก่อะไร
4. สื่อกิจกรรมหมายถึงอะไร ตัวอย่างสื่อวัสดุที่นำมาใช้ในงานนิทรรศการได้แก่อะไร
5. สื่อวัสดุแต่ละชนิดมีศักยภาพในการจัดนิทรรศการอย่างไร
6. สื่อวัสดุที่จัดหาได้ง่ายแต่มีศักยภาพสูงได้แก่สื่อชนิดใด
7. สื่ออุปกรณ์แต่ละชนิดมีศักยภาพในการจัดนิทรรศการอย่างไร
8. การใช้ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงและลำโพง มีวิธีการอย่างไร
9. สื่อกิจกรรมแต่ละชนิดมีศักยภาพในการจัดนิทรรศการอย่างไร
10. สื่อกิจกรรมที่จัดได้ง่ายแต่มีศักยภาพสูงได้แก่สื่อชนิดใด