วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 7

1. สื่อหมายถึงอะไร
2. สื่อวัสดุหมายถึงอะไร ตัวอย่างสื่อวัสดุที่นำมาใช้ในงานนิทรรศการได้แก่อะไร
3. สื่ออุปกรณ์หมายถึงอะไร ตัวอย่างสื่อวัสดุที่นำมาใช้ในงานนิทรรศการได้แก่อะไร
4. สื่อกิจกรรมหมายถึงอะไร ตัวอย่างสื่อวัสดุที่นำมาใช้ในงานนิทรรศการได้แก่อะไร
5. สื่อวัสดุแต่ละชนิดมีศักยภาพในการจัดนิทรรศการอย่างไร
6. สื่อวัสดุที่จัดหาได้ง่ายแต่มีศักยภาพสูงได้แก่สื่อชนิดใด
7. สื่ออุปกรณ์แต่ละชนิดมีศักยภาพในการจัดนิทรรศการอย่างไร
8. การใช้ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงและลำโพง มีวิธีการอย่างไร
9. สื่อกิจกรรมแต่ละชนิดมีศักยภาพในการจัดนิทรรศการอย่างไร
10. สื่อกิจกรรมที่จัดได้ง่ายแต่มีศักยภาพสูงได้แก่สื่อชนิดใด

ไม่มีความคิดเห็น: