วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 6

1. แผ่นป้ายในการจัดนิทรรศการหมายถึงอะไร มีประโยชน์อย่างไร
2. วัสดุที่นิยมใช้ทำแผ่นป้ายในนิทรรศการได้แก่อะไร
3. รูปแบบของแผ่นป้ายแต่ละแบบมีจุดเด่นหรือข้อดีอย่างไร
4. แผงป้ายตั้งแสดงมีลักษณะอย่างไร ควรใช้ในโอกาสใด
5. ป้ายผืนธงมีลักษณะอย่างไรควรใช้ในบริเวณใด
6. การจัดป้ายนิเทศมีหลักการอย่างไร
7. การจัดป้ายนิเทศที่ดีมีเทคนิคการจัดอย่างไร
8. การกำหนดบริเวณว่างในนิทรรศการมีข้อควรคำนึงอย่างไร
9. การกำหนดบริเวณว่างในเชิงจิตวิทยาในนิทรรศการมีหลักสำคัญอย่างไร
10. การจัดทางเดินชมนิทรรศการอย่างอิสระมีแนวทางการจัดอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น: