วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 3

1. ปัจจัยภายนอกที่มีบทบาทในการกระตุ้นการรับรู้ได้แก่อะไร
2. ปัจจัยที่เร้าความสนใจจากภายในได้แก่อะไร
3. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของความใกล้ชิดมาประยุกต์ใช้อย่างไร
4. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของความคล้ายคลึงมาประยุกต์ใช้อย่างไร
5. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของความต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้อย่างไร
6. ในการจัดนิทรรศการควรนำหลักของการประสานมาประยุกต์ใช้อย่างไร
7. บลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็นกี่ด้าน อะไรบ้าง
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ชมนิทรรศการได้แก่อะไรบ้าง
9. นิทรรศการที่เหมาะสมสำหรับวัยเด็กตอนต้นควรประกอบด้วยกิจกรรมใด
10. นิทรรศการที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นควรประกอบด้วยกิจกรรมใด

ไม่มีความคิดเห็น: