วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 4

1. การออกแบบหมายถึงอะไร
2. การออกแบบมีคุณค่าอย่างไร
3. การออกแบบนิทรรศการมีวัตถุประสงค์อย่างไร
4. การออกแบบมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
5. องค์ประกอบศิลป์ที่ใช้หลักในการออกแบบประกอบด้วยอะไร
6. การเน้นในงานนิทรรศการมีวิธีการอย่างไร
7. ความสมดุลแบบสมมาตรต่างกับแบบอสมมาตรอย่างไร
8. ความเป็นเอกภาพหมายถึงอะไร
9. ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพได้แก่อะไร
10. การจัดนิทรรศการให้มีความกลมกลืนด้านความคิดทำได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น: