วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 5

1. ขั้นตอนสำคัญในการจัดนิทรรศการประกอบด้วยอะไร
2. คำถามพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการวางแผนทั่วไปได้แก่อะไร
3. การวางแผนโดยยึดหลักการบริหาร 4 M’s ได้แก่อะไร
4. ในขั้นวางแผนจัดนิทรรศการควรคำนึงถึงเรื่องใด
5. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการควรประกอบด้วยฝ่ายใด
6. ขั้นปฏิบัติการผลิตสื่อและการติดตั้งในการจัดนิทรรศการควรทำอย่างไร
7. ในขั้นนำเสนอหรือการจัดแสดงควรประกอบด้วยกิจกรรมใด
8. การประเมินผลการจัดนิทรรศการควรดำเนินการอย่างไร
9. แนวทางการจัดนิทรรศการที่ดีประกอบด้วยอะไร
10. ความล้มเหลวของการจัดนิทรรศการเกิดจากสาเหตุใด

ไม่มีความคิดเห็น: